භාෂාව තෝරන්න:


පෝස්ට් හෝල් ඕගර්

අඟල් 4 පෝස්ට් හොල් ඔගර්, අඟල් 6 පෝස්ට් හොල් ඕගර්, අඟල් 8 පෝස්ට් හොල් ඕගර්, අඟල් 9 පෝස්ට් හොල් ඕගර්, අඟල් 12 පෝස්ට් හොල් ඕගර්, අඟල් 18 පෝස්ට් හොල් ඔගර් සහ අඟල් 24 ඇතුළු විවිධ ප්‍රමාණයේ පෝස්ට් හොල් ඕගර් අප සතුව ඇත. post hole augers. පස සහ පෘෂ්ඨීය තත්ත්වයන් කැණීමේ පහසුවට බලපෑ හැකි බව සඳහන් කිරීම වටී, විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා විවිධ පශ්චාත් සිදුරු ප්‍රමාණයන් වඩාත් සුදුසු විය හැකිය.

ගැඹුරු හෝ පුළුල් සිදුරු හෑරීම සඳහා සමහර විශාල ප්‍රමාණයන් සහිත පොස්ට් සිදුරු අග්‍ර වල වඩාත් සුලභ ප්‍රමාණයේ විෂ්කම්භය අඟල් 4 සිට 12 දක්වා පරාසයක පවතින බව පෙනේ. පෝස්ට් කුහරයේ ප්‍රමාණය තෝරාගැනීමේදී, ඔබ ස්ථාපනය කිරීමට උත්සාහ කරන කණුවේ හෝ වස්තුවේ ප්‍රමාණය මෙන්ම පස වර්ගය සහ ගැඹුර සලකා බැලීම වැදගත් වේ. විශාල post hole augers ක්‍රියාත්මක වීමට වැඩි බලයක් අවශ්‍ය වන අතර ඒවා සාමාන්‍යයෙන් වඩා මිල අධික බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත් වේ.

Best Post Hole Auger for Sale

සියලු 14 ප්රතිඵල පෙන්වමින්

පොයින්ට් 3 කණුව සිදුරු හාරන්නන් සඳහා පෝස්ට් හොල් ඔගර්

පොයින්ට් 3 කණුව සිදුරු හාරන්නන් සඳහා පෝස්ට් හොල් ඔගර්
Auger විෂ්කම්භය රාජකාරිය සහ දිග සිරුරේ බර SKU
6 " Compact – 36″ 21 23-033
9 " Compact – 36″ 32 23-035
12 " Compact – 36″ 43 23-037
6 " Standard – 48″ 23 23-032
9 " Standard – 48″ 34 23-034
12 " Standard – 48″ 49 23-036
6 " Heavy – 48″ 31 23-040
9 " Heavy – 48″ 42 23-041
12 " Heavy – 48″ 60 23-042
18 " Heavy – 48″ 99 23-043
24 " Heavy – 48″ 125 23-044

Features of Tractor Post Hole Augers

Tractor post hole augers are specialized digging tools that are designed to attach to tractors, and are typically used for larger-scale digging projects. Here are some features of tractor post hole augers:

Attachment – These tractor post hole augers attach to the tractor’s power take-off (PTO shaft) system and are powered by the tractor’s engine.

Blade Diameter – Tractor post hole augers typically have larger blades than hand-held augers, with a diameter that can range from 6 inches all the way up to 36 inches.

Depth – These tractor post hole augers are designed to dig deeper holes than hand-held augers, with an average depth of around 10 feet.

Power – Tractor post hole augers have more power than hand-held augers, which makes them more efficient at digging and allows them to tackle more challenging digging projects.

Size – These tractor post hole augers are typically larger and heavier than hand-held augers, and may require more than one person to attach them to the tractor.

Control – Tractor post hole augers are typically controlled by the operator in the tractor seat. Some models may have a joystick control that allows for easy manipulation of the auger direction.

Blade Design – The blade design of tractor post hole augers is typically more heavy-duty than that of hand-held augers, with sharper points and more durable materials that can handle tougher digging conditions.

Compatibility – It’s important to ensure that the tractor post hole auger is compatible with the make and model of the tractor it will be attached to, as well as any other equipment that may be used alongside it (such as a backhoe).

Features of Tractor Post Hole Augers Features of Tractor Post Hole Augers

Applications of Post Hole Augers for Tractor

Post hole augers for tractors are highly versatile tools that can be used in a wide variety of applications. Here are just a few of the applications of post hole augers for tractors:

(1) Farming & Agriculture – Tractor post hole augers can be used for a variety of tasks related to farming and agriculture, such as digging holes for fence posts, planting trees or crops, or installing irrigation systems.

(2) Landscaping – These tractor post hole augers are a popular tool for landscaping projects, such as planting shrubs or bushes, installing retaining walls or decorative fencing, or digging holes for outdoor lighting fixtures.

(3) Construction – Tractor post hole augers are frequently used in construction projects, such as building foundations or footings, installing sign posts or flag poles, or digging trenches for electrical or plumbing work.

(4) Mining – These tractor post hole augers are often used in mining operations for drilling into the ground in search of minerals or other valuable resources.

(5) Geotechnical Engineering – In the field of geotechnical engineering, post hole augers are used for various soil testing, groundwater monitoring wells, and soil sampling applications.

(6) Infrastructure – Tractor post hole augers are also commonly used by utility companies for digging holes for utility poles or anchor points, as well as by municipalities for installing traffic signs or poles.

Applications of Post Hole Augers for Tractor

PTO Shaft for Tractor Post Hole Augers

A PTO shaft (Power Take-Off) is used to transfer power from a tractor to an implement such as a post hole auger. Post hole augers are used for digging holes in the ground for fence posts, sign posts, and other purposes. To attach a post hole auger to the PTO පතුවළ of a tractor, follow these steps:

1. Ensure that the PTO shaft on the tractor is turned off and disengaged.

2. Attach the female end of the PTO shaft to the tractor’s PTO stub.

3. Insert the male end of the PTO shaft into the coupling on the post hole auger.

4. Make sure that the PTO shaft is secured in place with the locking pin.

5. Engage the PTO shaft on the tractor and begin operating the post hole auger.

6. Make sure to use the tractor post hole auger at the correct speed for digging and to stop digging periodically to clean the auger of loosened soil.

7. When finished, disengage the PTO shaft on the tractor and remove the PTO shaft from the post hole auger.

PTO Shaft for Tractor Post Hole Augers PTO Shaft for Tractor Post Hole Augers
Yjx විසින් සංස්කරණය කරන ලදී