භාෂාව තෝරන්න:


පලංචි පඩිපෙළ සහ ඉණිමං

සාමාන්‍ය ඉදිකිරීම්, පාලම් ඉදිකිරීම, නැව් තැනීම සහ කාර්මික පහසුකම් යෙදුම් සඳහා බහු මට්ටමේ පලංචිය පඩිපෙළ කුළුණු ඇතුළුව, බහු කර්මාන්ත සඳහා ප්‍රවේශය සහ වැටීම වැළැක්වීම සඳහා HZPT අභිරුචි පලංචි පඩිපෙළ සහ ඉනිමං.