භාෂාව තෝරන්න:


ඇලුමිනියම් ශ්‍රේණි වර්ම් ගියර් අඩු කරන්නන්

එන්.එම්.ආර්.ඩබ්ලිව්

එන්.ආර්.ඩබ්ලිව් PCRW ඩී.ආර්.ඩබ්ලිව්

නාමාවලිය: HTML ගොනුව (1 වන කොටස; 2 වන කොටස;අඩ 3  TIF ගොනුවේ)  

පණුවා ගියර් අඩු කරන්නන් සහ විචල්‍යයන් ඒකාබද්ධ කිරීම

UDL + NMRW

UDT + NMRW UDL + PCRW

නාමාවලිය:  HTML ගොනුව   UDL + NMRW ; UDT + NMRW        UDL + PCRW

* අපගේ සියලුම නිෂ්පාදන මෝටෝවාරියෝගේ නිෂ්පාදන සමඟ හුවමාරු කර ගත හැකිය.


අඟල් මානය පණුවා ගියර් අඩු කරන්නන්

මෙට්‍රික් මානයන් පණුවා ගියර් අඩු කරන්නන්